Svalövs kommun

Kundval

Huvudsyftet med en kundvalsmodell är att ge medborgarna större inflytande över kommunens utbud av tjänster. Med kundval menas att du som brukare själv väljer av vem eller var du vill få service och utbildning. Kommunen är dock ytterst ansvarig oavsett vem som utför tjänsten. Kommunen följer också upp och utvärderar verksamheterna.
 

Välja skola, barnomsorg


Kundval är infört i Svalövs kommun för förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola och gymnasieskola.
 

Att välja


Föräldrar i Svalövs kommun kan välja barnomsorg och skolundervisning var som helst och hos vem som helst förutsatt att det finns plats. Kommunen har infört en barnpeng och en skolpeng som följer barnet/eleven. Valet kan göras flera gånger - när barnet ska börja eller byta förskola eller skola.
 
Även val till gymnasieskolan sker på samma sätt.
 

Att inte välja


Gör du inget val, får du, det år som ditt barn fyller sex år, en inbjudan och anmälan från den kommunala grundskola som ligger inom det rektorsområde som ditt barn tillhör.

 
 

Välja hemtjänst


Kommunfullmäktige har beslutat att införa valfrihetssystem inom vård och omsorg i Svalövs kommun. Från den 1 augusti kommer kommuninvånarna att erbjudas möjlighet att välja leverantör av hemtjänst och delegerad hemsjukvård.
 

Lagen om valfrihet


Sedan 2009 har kommunerna möjlighet att med stöd av lagen om valfrihetssystem (LOV) skapa ett valfrihetssystem inom hälsovård och socialtjänster.
 
Lagen om valfrihet är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för kommuner som vill överlåta valet av utförare av vård- och omsorgstjänster till kommuninvånarna.
 

Ingen priskonkurrens


Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan utförarna. Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den utförare som man tycker tillhandahåller den bästa kvaliteten.
 

Krav


Svalövs kommun ställer ett antal krav på de utförare som vill utföra servicetjänster. Dessa måste uppfyllas för att man ska bli godkänd.
 
Publicerad: 2019-05-15

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun